REGULAMIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej: https://protectedbyjames.com. Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówienia, warunki reklamacji, prawa i obowiązki Klienta, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz informacje porządkowe.
 2. Właścicielem i administratorem strony internetowej działającej pod adresem www.protectedbyjames.com jest MC PROJECTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 03-289, ul. Ostródzka 245B lok. 7B, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000660903, NIP: 5242820488, REGON: 366445945, adres poczty elektronicznej: james@protectedbyjames.com, numer telefonu kontaktowego: +48 607 420 420. 
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i obowiązuje obie Strony, jeśli nie uzgodnią one na piśmie odmiennych postanowień.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient składając Zamówienie akceptuje treść Regulaminu.
 5. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

§ 2. Słownik

 1. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – MC PROJECTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 03-289, ul. Ostródzka 245B lok. 7B, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000660903, NIP: 5242820488, REGON: 366445945, adres poczty elektronicznej: james@protectedbyjames.com, numer telefonu kontaktowego: +48 607 420 420, właściciel Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.protectedbyjames.com.
 2. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sprzedawcy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. ZAMÓWIENIE – złożone w formie elektronicznej (e-mail) albo za pośrednictwem Formularza Zamówienia indywidualne zlecenie dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://protectedbyjames.com.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 10. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 11. KODEKS CYWILNY – polska ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2017.459 t.j.).
 12. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną spełniający warunki wskazane w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 13. PISEMNE POTWIERDZENIE/PISMO SPRZEDAWCY/PISMO KLIENTA – podpisane Pismo Sprzedawcy lub Klienta, jak również zawarte w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) podpisane, ale bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 14. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 17. PERSONALIZACJA:
  a)  dodatkowa usługa przy zakupie rzeczy ruchomej (James Key Box),
  b)  dodatkowo płatna (20 zł brutto),
  c)  polegająca na zamówieniu napisu składającego się maksymalnie z 20 znaków łącznie, z czego maksymalnie 10 znaków w jednej linii, za znak uznaje się także spację,
  d)  napis zostanie odciśnięty w skórze na wieczku zamówionego produktu,
  e)  znaki do wykorzystania w napisie: litery z polskiego alfabetu, dodatkowo litery Q, V i X, a także cyfry arabskie od 0 do 9,
  f)  napis tylko dużymi literami,
  g)  brak możliwości podglądu napisu w wersji konfiguratora,
  h)  personalizacji Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia, dokonując zaznaczenia opcji „TAK” przy „Personalizacji” i wskazania napisu w pierwszej linii lub w drugiej linii,
  i)  napis możliwy w dwóch liniach, odstępy między liniami wynoszą 7 mm,
  j)  wysokość znaku (litery/cyfry): 7 mm,
  k)  Sprzedający zastrzega, iż nie przyjmie do realizacji zamówienia niezgodnego z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego,
  l)  w przypadku odmowy wykonania zamówionego napisu lub niemożliwości wykonania napisu przez Sprzedającego, Kupujący w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania takiej informacji od Sprzedającego powinien oświadczyć czy rezygnuje z zamówienia bez personalizacji, w przypadku braku oświadczenia, zamówienie zostanie zrealizowane bez personalizacji, a wynagrodzenie za personalizację zostanie zwrócone Kupującemu,
  m)  personalizacja nie wpływa na czas realizacji zamówienia,
  n)  w indywidualnych przypadkach, takich jak w szczególności nietypowy napis składający się z powtarzających się znaków Sprzedający ustali z Kupującym czas realizacji zamówienia.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
i Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
  a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączona funkcją zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia. Korzystanie z tych Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 6. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 7. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta.
 8. Założenie i korzystanie z Konta wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 10. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 11. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia wymaga podania Towaru/ów, ilości Towaru/ów, adresu i sposobu dostawy, sposobu płatności oraz kliknięcia pola „Kupuję i płacę”. Samodzielna modyfikacja wprowadzanych danych możliwa jest do chwili zakończenia składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, które następuje z chwilą kliknięcia pola „Kupuję i płacę”.
 12. Konto jest Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony w sposób ciągły. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: james@protectedbyjames.com lub też pisemnie na adres: ul. Ostródzka 245B lok. 7B. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 13. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 14. W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 15. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu www.protectedbyjames.com (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: james@protectedbyjames.com, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 607 420 420 lub pisemnie na adres: MC PROJECTS SP. Z O.O., ul. Ostródzka 245B/7B. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

§ 4. Przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  a) bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym);
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail: james@protectedbyjames.com ze wskazaniem wszystkich, istotnych punktów zamówienia, tj. nazwy/opisu Towaru, ilości, sposobu płatności, miejsca dostarczenia Towaru oraz danych: imię, nazwisko, adres, pod który dostarczyć Towar, adres e-mail, nr tel. 
 3. Wszystkie wskazane powyżej formy są równoważne. Treść Zamówienia wiąże strony po elektronicznym Potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę oraz nadaniu mu indywidualnego numeru. Datą przyjęcia Zamówienia jest data wskazana w piśmie Sprzedawcy, tj. wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Sposób składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym opisano w § 3. ust. 11 Regulaminu. Na poszczególnych etapach wypełniania Formularza, Klient określa przedmiot Zamówienia, akceptuje jego cenę i czas realizacji Zamówienia, wybiera sposób płatności i dostawy oraz ostatecznie potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę”. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej, Pisemnego Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z indywidualnym numerem Zamówienia i informacjami składającymi się na treść Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła Pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość stanowi propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży i zawiera informację o:
  a) przedmiocie Zamówienia oraz jego numerze;
  b) łącznej cenie zamawianych Towarów lub Usług oraz kosztach dostawy;
  c) sposobie i terminie zapłaty;
  d) czasie realizacji Zamówienia i sposobie dostawy;
  Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą Potwierdzenia przez Klienta warunków Umowy Sprzedaży, o których mowa powyżej, tj. poprzez otrzymanie przez Sprzedawcę od Klienta wiadomości elektronicznej akceptującej wszystkie powyższe elementy lub poprzez otrzymanie dowodu zapłaty za zamówienie.
 6. Zamówienia niespełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem lub nieopłacone, nie będą realizowane i zostaną usunięte w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.
 7. Utrwalanie, zabezpieczenia oraz udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.protectedbyjames.com, poprzez przesłanie Klientowi wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, a także dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Wszystkie transakcje rejestrowane są w Sklepie Internetowym, a treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

 

§ 5. Czas realizacji Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia obejmuje okres, w którym Sprzedawca przygotowuje Towar do wysyłki.
 2. Czas realizacji złożonego Zamówienia wynosi do 2 Dni Roboczych. 
 3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy całości zapłaty dokonanej zgodnie z postanowieniami § 6. Regulaminu, a uwzględnionej i zaakceptowanej przez Klienta w składanym Zamówieniu, a kończy się w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie.
 4. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 5. Uzgodniony między Stronami czas realizacji Zamówienia lub dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkody natury wyższej po przyjęciu Zamówienia i za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może wyznaczyć dodatkowy, odpowiedni termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

 

§ 6. Ceny i płatności

 1. Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym zawierają podatek od towarów i usług i podawane są w złotych polskich, nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia już złożone – cena Towaru uwidoczniona w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla obu Stron i nie ulegnie zmianie.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) przelew bankowy w formie przedpłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia i na stronie internetowej www;
  b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu „imoje” lub poprzez system PayPal – wówczas Użytkownik jest zobowiązany zapłacić z góry za zakupiony Towar przed realizacją zamówienia;
  c) kartą kredytową (American Express, Visa, Mastercard),
  d) za pomocą usługi „Kup z Twisto”, zgodnie z regulaminem usługi: https://static.twistopay.com/base/docs/terms_online_pl.b1bd1b2bff1e.pdf;
 4. Obsługa płatności przelewem internetowym bankowości elektronicznej oraz kartą kredytową następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych „imoje” oferowanego przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Nr KRS 0000005459.
 5. Prawo własności wykonanego Towaru należy do Sprzedawcy do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za wykonany Towar.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do jego anulowania (odstąpienie od umowy), o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wiadomością e-mail. W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za całość lub niezrealizowaną część Zamówienia zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona. 
 8. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177, poz.1054 ze zm.), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną będą zapisane w formacie PDF. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, jednakże złożenie takiego oświadczenia po dokonaniu wysyłki Towaru przez Sprzedawcę skutkować będzie koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów doręczenia faktury. Doręczenie faktury na inny adres niż adres dostawy Towaru również skutkować będzie koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów doręczenia faktury. Doręczenie faktury nastąpi tym samym sposobem dostawy, który wybrano dla dostawy Towaru.

 

§ 7. Koszty, terminy, i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:
  a) Przesyłka kurierska DHL, przy czym za Przesyłki na terenie RP nie będzie pobierana żadna, dodatkowa opłata, natomiast za Przesyłki poza terytorium RP – pobierana będzie opłata zgodna z obowiązującym cennikiem DHL, z tym zastrzeżeniem, iż koszty cła ponosi Sprzedający;
  b) Przesyłka kurierska DHL – Punkt Odbioru – na terenie RP.
 2. Koszty dostawy Towaru za granicę podawane są w trakcie składania Zamówienia.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru firmie kurierskiej.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
  a) kosztów dostawy przekraczających koszt najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę – w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę;
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której następuje wydanie Towaru rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku pozostałych umów – termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia jej zawarcia.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej podając dane niezbędne do identyfikacji umowy, której odstąpienie ma dotyczyć (dane osobowe oraz numer zamówienia lub umowy), w tej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Strony obowiązane są do zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w sposób, w jaki zapłata została dokonana, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.), w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Konsumentów wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.) oraz z Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta reguluje Kodeks Cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.).
 3. Klient może zgłosić reklamację w formie pisemnej drogą pocztową (03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 245B lok. 7 B) lub elektroniczną (james@protectedbyjames.com). W sytuacji zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację następuje również w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 6. Powyższe uregulowania nie ograniczają praw Klientów, będących Konsumentami, wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.) oraz z Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady.

 

§ 10. Rozwiązywanie sporów

 1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku nieskuteczności tych metod, spory z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi punkt kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w przedmiocie zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług na odległość.

 

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest MC PROJECTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Ostródzka 245 B lok. 7 B. 
 2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  b) podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  d) w przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane do upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie.
 7. Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym, jak i później w ustawieniach swojego profilu lub ustawieniach przeglądarki.
 8. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy) – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.protectedbyjames.com. i mają zastosowanie do Umów Sprzedaży zawieranych po tej dacie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j.) ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.U.2016.1823), a także ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683 t.j.).

 

without
https://protectedbyjames.com/wp-content/themes/maple/
https://protectedbyjames.com/
#d8d8d8
style1
default
Loading posts...
//
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off

WordPress Image Lightbox